مستندات دستورات php artisan برای لاراول ۵

فریم ورک لاراول ۵ یکی از بهترین ها برای ساخت اسکریپت های تحت وب است. توسعه دهندگان لاراول برای انجام کارهای سریع تر از php artisan کمک می گیرد. کار php artisan اینه کارهایی که برای لاراول نیاز هست می توان  با یک دستور انجام داد.

مثلا بخواهیم فایل Controller ایجاد کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم:

php artisan make:controller testController

یا بخواهیم لیست Route نشون بده از دستور زیر استفاده می کنیم :

php artisan route:list

به همین سادگی…

لیست زیر دستورات مربوط به لاراول ۵ آمده است:

Available commands:
 clear-compiled    Remove the compiled class file
 down         Put the application into maintenance mode
 env         Display the current framework environment
 help         Displays help for a command
 inspire       Display an inspiring quote
 list         Lists commands
 migrate       Run the database migrations
 optimize       Optimize the framework for better performance
 serve        Serve the application on the PHP development server
 tinker        Interact with your application
 up          Bring the application out of maintenance mode
 app
 app:name       Set the application namespace
 auth
 auth:clear-resets  Flush expired password reset tokens
 cache
 cache:clear     Flush the application cache
 cache:table     Create a migration for the cache database table
 config
 config:cache     Create a cache file for faster configuration loading
 config:clear     Remove the configuration cache file
 db
 db:seed       Seed the database with records
 event
 event:generate    Generate the missing events and listeners based on registration
 key
 key:generate     Set the application key
 make
 make:auth      Scaffold basic login and registration views and routes
 make:command     Create a new Artisan command
 make:controller   Create a new controller class
 make:event      Create a new event class
 make:job       Create a new job class
 make:listener    Create a new event listener class
 make:mail      Create a new email class
 make:middleware   Create a new middleware class
 make:migration    Create a new migration file
 make:model      Create a new Eloquent model class
 make:notification  Create a new notification class
 make:policy     Create a new policy class
 make:provider    Create a new service provider class
 make:request     Create a new form request class
 make:seeder     Create a new seeder class
 make:test      Create a new test class
 migrate
 migrate:install   Create the migration repository
 migrate:refresh   Reset and re-run all migrations
 migrate:reset    Rollback all database migrations
 migrate:rollback   Rollback the last database migration
 migrate:status    Show the status of each migration
 notifications
 notifications:table Create a migration for the notifications table
 queue
 queue:failed     List all of the failed queue jobs
 queue:failed-table  Create a migration for the failed queue jobs database table
 queue:flush     Flush all of the failed queue jobs
 queue:forget     Delete a failed queue job
 queue:listen     Listen to a given queue
 queue:restart    Restart queue worker daemons after their current job
 queue:retry     Retry a failed queue job
 queue:table     Create a migration for the queue jobs database table
 queue:work      Start processing jobs on the queue as a daemon
 route
 route:cache     Create a route cache file for faster route registration
 route:clear     Remove the route cache file
 route:list      List all registered routes
 schedule
 schedule:run     Run the scheduled commands
 session
 session:table    Create a migration for the session database table
 storage
 storage:link     Create a symbolic link from "public/storage" to "storage/app/public"
 vendor
 vendor:publish    Publish any publishable assets from vendor packages
 view
 view:clear      Clear all compiled view fil

موفق باشید…

PHP ۹۵/۰۷/۱۲ 599 بازدید 0
http://usbcode.ir/?p=257

دیدگاه شما