نمایش نوشته های مرتبط از دسته بندی در وردپرس

همین طور که شما می توانید نوشته های مرتبط در پایین صفحه مشاهده کنید که بر اساس دسته بندی نمایش می دهد.با کد توابع زیر می توایند در صفحه ادامه نوشته بخش نوشته های مرتبط ایجاد کنید.

کد توابع زیر :

<section class="postbox">
  <div class="row">
    <?php
      $args = array(
        'posts_per_page' => 3,
        'post__not_in' => array(get_the_ID()),
        'not_found_rows' => true,
        );
        $cats = wp_get_post_terms( get_the_ID(), 'category');
        $cats_ids = array();
        foreach ($cats as $wpex_related_cat){
          $cats_ids[] = $wpex_related_cat -> term_id;
        }
        if ( ! empty( $cats_ids ) ) {
	        $args['category__in'] = $cats_ids;
        }
        $wpex_query = new wp_query( $args );
        foreach( $wpex_query->posts as $post ) : setup_postdata( $post );
        ?>
        <div class="col-sm-6 col-md-4 cols">
          <figure>
            <?php the_post_thumbnail('full'); ?>
            <h5><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
          </figure>
        </div>
        <?php
          endforeach;
          wp_reset_postdata();
        ?>
  </div>
</section>

در قسمت posts_per_page می توانید تعداد نمایش پست ها تنظیم کنید.

از دسته بندی برای نمایش پست ها مرتبط استفاده می کند.

به همین سادگی… 🙂

وردپرس ۹۵/۱۲/۱۶ 510 بازدید 0
http://usbcode.ir/?p=420

دیدگاه شما