1

موضوع: خانه و ساعت هوشمند: هفت فوت و فن طراحان شوروی که از زمان جلوتر بودند

پروژه قطار مترو " نخ نقره ای"

https://ir.sputniknews.com/images/334/04/3340488.jpg

تجهیزات شهری بخش گرجستان دانشگاه فن آوری مسکو

https://ir.sputniknews.com/images/334/04/3340460.jpg

مجموعه ارتباطی اطلاعاتی چند منظوره " اسفینکس"

https://ir.sputniknews.com/images/334/04/3340433.jpg

سورتمه برفی "1980-Е"

https://ir.sputniknews.com/images/334/04/3340406.jpg

تاکسی آینده

https://ir.sputniknews.com/images/334/03/3340380.jpg

واگن تراموای سریع السیر" اورال -6"

https://ir.sputniknews.com/images/334/03/3340352.jpg

اتومبیل آتش نشانی " زیل-سید"

https://ir.sputniknews.com/images/334/03/3340325.jpg

تاکسی آینده

https://ir.sputniknews.com/images/334/02/3340299.jpg


لینک : https://sptnkne.ws/gR7t

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8