1

موضوع: نصب میزکار لومینا (Lumina) در توزیع های مختلف

در این پست دستورات نصب دسکتاپ لومینا برای توزیع های مختلف می نویسم.
آرچ لینوکس :

mkdir ~/builds
cd ~/builds
curl -L -O https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/lumina-desktop.tar.gz
cd lumina-desktop
makepkg -si

فدروا:

sudo dnf install lumina-desktop

نصب مدیریت فایل برای لومینا در فدروا:

sudo dnf install lumina-fm

FreeBSD :

su
(Enter the root user’s password.)
pkg install lumina

Lumina ممکن است از مجموعه پورت ها با اجرای دستورات زیر نصب شود:

su
(Enter the root user’s password.)
portsnap fetch
portsnap install
cd /usr/ports/x11/lumina
make install
(Wait while the port is compiled.)
make clean

Gentoo Linux :

sudo emerge -a x11-wm/lumina

Manjaro Linux :

sudo pacman -S lumina-desktop

OpenBSD :

sudo pkg_add lumina

توجه: در OpenBSD 5.8 +، ابزار sudo با doas جایگزین شد
PCLinuxOS :

apt-get update
apt-get install lumina-desktop

Void Linux :

xbps-install lumina
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8