1

موضوع: رفع خطای اتصال به پایگاه داده در لاراول ۵

درود دوستان..
Laravel 5.4 تغییری را به مجموعه پیش فرض پایگاه داده ایجاد کرد و در حال حاضر utf8mb4 است که شامل پشتیبانی برای ذخیره emojis است. این تنها بر برنامه های جدید تاثیر می گذارد و تا زمانی که شما MySQL v5.7.7 و بالاتر را اجرا می کنید نیازی به انجام کاری ندارید.

برای کسانی که از MariaDB یا نسخه های قدیمی MySQL استفاده می کنند، ممکن است این خطا را تجربه کنید:

[Illuminate\Database\QueryException]
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email))

[PDOException]
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

برای حل این خطا فایل AppServiceProvider.php را ویرایش کنید و این کد را اضافه کنید:

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

public function boot()
{
    Schema::defaultStringLength(191);
}

حالا همه چیز به خوبی پیش میره...
منبع:https://laravel-news.com/laravel-5-4-key-too-long-error

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8