1

موضوع: افزودن برچسب نقش کاربر به دیدگاه ها در وردپرس

کد زیر را به فایل functions.php  اضافه کنید:

if (!class_exists('WPB_Comment_Author_Role_Label')) :
 
  class WPB_Comment_Author_Role_Label {
 
    public function __construct() {
      add_filter('get_comment_author', array($this, 'wpb_get_comment_author_role'), 10, 3);
      add_filter('get_comment_author_link', array($this, 'wpb_comment_author_role'));
    }
 
// Get comment author role 
    function wpb_get_comment_author_role($author, $comment_id, $comment) {
      $authoremail = get_comment_author_email($comment);
// Check if user is registered
      if (email_exists($authoremail)) {
        $commet_user_role = get_user_by('email', $authoremail);
        $comment_user_role = $commet_user_role->roles[0];
// HTML output to add next to comment author name
        $this->comment_user_role = '<span class="comment-author-label comment-author-label-' . $comment_user_role . '">' . ucfirst($comment_user_role) . '</span> ';
      } else {
        $this->comment_user_role = '';
      }
      return $author;
    }
 
// Display comment author          
    function wpb_comment_author_role($author) {
      return $this->comment_user_role . $author;
    }
 
  }
 
  new WPB_Comment_Author_Role_Label;
endif;

حالا که نقش کاربر پررنگ تر نشان دهد می تونید از کد CSS زیر استفاده کنید:

.comment-author-label {
  padding: 0 5px;
  font-weight: bold;
  border-radius: 5px;
  cursor: default;
}
 
.comment-author-label-editor { 
  background-color:#ecf0f1;
  color:#2c3e50;
  border:2px solid #bdc3c7;
}
.comment-author-label-author {
  background-color:#3498db;
  color:#ecf0f1;
  border:2px solid #2980b9;
}
 
.comment-author-label-contributor {
  background-color:#2ecc71;
  color:#ecf0f1;
  border:2px solid #27ae60;  
}
.comment-author-label-subscriber {
  background-color:#f1c40f;
  color:#ecf0f1;
  border:2px solid #f39c12; 
}
 
.comment-author-label-administrator { 
  background-color:#34495e;
  color:#ecf0f1;
  border:2px solid #2c3e50;
}

پیش نمایش :

http://cdn3.wpbeginner.com/wp-content/uploads/2017/12/userrolebadges.png

لینک : http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/ … wordpress/

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8