1

موضوع: تغییر تعداد کلمات در چکیده نوشته

کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید:

function custom_excerpt_length( $length ) {
    return 20;  // تعداد کلمات
}
 
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length');

و توابع زیر در داخل حلقه نوشته قرار دهید:

<?php the_excerpt(); ?>

با اینکار تعداد نمایش کلمات نوشته محدود خواهد شد.