1

موضوع: نمایش نوشته بعدی و قبلی در وردپرس

درود...شما می توانید با این کد نوشته بعدی و قبلی را در ادامه نوشته وردپرس نمایش دهید که کاربر با کلیک کردن نوشته بعدی به صفحه بعدی نوشته هدایت خواهد کرد و یا کلیک بر نوشته قبلی به صفحه نوشته قبلی هدایت می کند.

کد زیر :

<section>
 <div class="row">
  <?php
  $post_id = $post->ID;
  $cat = get_the_category();
  $current_cat_id = $cat[0]->cat_ID;

  $args = array('category'=>$current_cat_id,'orderby'=>'post_date','order'=> 'DESC');
  $posts = get_posts($args);
  $ids = array();
   foreach ($posts as $thepost) {
   $ids[] = $thepost->ID;
  }
  $thisindex = array_search($post->ID, $ids);
  $previd = $ids[$thisindex-1];
  $nextid = $ids[$thisindex+1];

  if (!empty($nextid)){
   ?>
  <div class="col-md-6 text-center">
   <a href="<?php echo get_permalink($nextid) ?>" class="link1"><i class="fa fa-long-arrow-right"></i><?php the_title(); ?></a>
  </div>
  <?php
   }
  if (!empty($previd)){
  ?>
  <div class="col-md-6 text-center">
   <a href="<?php echo get_permalink($previd) ?>" class="link2"><?php the_title(); ?><i class="fa fa-long-arrow-left"></i></a>
  </div>
 <?php } ?>
 </div>
</section>
آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8