1

موضوع: نمایش عبارت رایگان به جای قیمت ۰ تومان در Easy Digital Downloads

درود..با این کد می توانید محصولاتی بخواهید رایگان کنید به جای نمایش ۰ تومان عبارت رایگان نشان دهد.

کد زیر را در فایل functions.php اضافه کنید:

 function pw_format_currency( $formatted, $currency, $price ) { 
  
  if( ! is_admin() && $price == 0.00 ) { 
    return 'رایگان' 
  } 
  
} 
add_filter( 'edd_usd_currency_filter_before', 'pw_format_currency', 10, 3 ); 
آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8