1

موضوع: کد نمایش نوشته های تصادفی در وردپرس

درود...کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

function random_posts( $query ) {
 if ( $query->is_home() && !$query->is_paged() && $query->is_main_query() ) {
  $query->set( 'orderby', 'rand' );
 }
}
add_action( 'pre_get_posts', 'random_posts' );

با کد زیر می توانید در هر جای پوسته وردپرس نوشته های تصادفی نمایش دهید:

      <section class="panel panel-success">
       <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">نوشته های تصادفی</h3>
       </div>
       <div class="panel-body">
        <ul class="list">
         <?php
         $title = new WP_Query(
          array(
           "posts_per_page" => 20,
           "orderby" => "rand"
          )
         );
         while ($title->have_posts()) {
          $title->the_post()
          ?>
         <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
        <?php }
        wp_reset_postdata();
         ?>
        </ul>
       </div>
      </section>
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8