1

موضوع: ثبت نام کاربر در وردپرس بدون نیاز به ایمیل

درود...با کد زیر می توانید در عضویت بخش وارد کردن ایمیل را غیر فعال کنید
کد زیر را در فایل functions.php وارد کنید:


add_action('user_profile_update_errors', 'my_user_profile_update_errors', 10, 3 );
function my_user_profile_update_errors($errors, $update, $user) {
  $errors->remove('empty_email');
}
add_action('user_new_form', 'my_user_new_form', 10, 1);
add_action('show_user_profile', 'my_user_new_form', 10, 1);
add_action('edit_user_profile', 'my_user_new_form', 10, 1);
function my_user_new_form($form_type) {
  ?>
  <script type="text/javascript">
    jQuery('#email').closest('tr').removeClass('form-required').find('.description').remove();
    // Uncheck send new user email option by default
    <?php if (isset($form_type) && $form_type === 'add-new-user') : ?>
      jQuery('#send_user_notification').removeAttr('checked');
    <?php endif; ?>
  </script>
  <?php
}
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8