1

موضوع: اضافه کردن شماره موبایل به کاربران در وردپرس

با کد زیر می توانید در قسمت ثبت نام فیلد ثبت شماره تلفن اضافه کنید و کاربران شماره خود را وارد کنید و شما می توانید از شماره تلفن کاربران برای اطلاع رسانی و ارسال اخبار و اطلاعات و به روزرسانی ها از طریق پیامک استفاده کنید:

کد زیر را در فایل functions.php اضافه کنید:

add_action( 'show_user_profile', 'onewp_mobile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile', 'onewp_mobile_fields' );
function onewp_mobile_fields( $user ) { ?>
<h3>Mobile profile information</h3>
  <table class="form-table">
<tr>
      <th><label for="phone">Phone Number</label></th>
      <td>
      <input type="text" name="phone" id="phone" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'phone', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br />
        <span class="description">لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.</span>
      </td>
</tr>
</table>
<?php }

برای ذخیره کردن مقادیر وارد شده باید کد زیر را به فایل functions.php اضافه کرد:

add_action( 'personal_options_update', 'onewp_mobile_save' );
add_action( 'edit_user_profile_update', 'onewp_mobile_save' );

function onewp_mobile_save( $user_id ) {

if ( !current_user_can( 'edit_user', $user_id ) )
  return false;

update_usermeta( $user_id, 'phone', $_POST['phone'] );
}

کد زیر می توانید در هر جای پوسته وردپرس فراخوانی کنید:

<strong>Phone Number:</strong> <?php the_author_meta( 'phone' ); ?></p>
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8