1

موضوع: ابزارک نمایش عکس اینستاگرام وردپرس

درود..
با این ابزارک می توانید عکس های اینستاگرام را در قالب وردپرس نمایش دهید.

فایل با نام wp-instagram-widget.php ایجاد کنید.

کد زیر را کپی و به فایل  wp-instagram-widget.php پیست کنید:

<?php
function wpiw_init() {

  // define some constants.
  define( 'WP_INSTAGRAM_WIDGET_JS_URL', plugins_url( '/assets/js', __FILE__ ) );
  define( 'WP_INSTAGRAM_WIDGET_CSS_URL', plugins_url( '/assets/css', __FILE__ ) );
  define( 'WP_INSTAGRAM_WIDGET_IMAGES_URL', plugins_url( '/assets/images', __FILE__ ) );
  define( 'WP_INSTAGRAM_WIDGET_PATH', dirname( __FILE__ ) );
  define( 'WP_INSTAGRAM_WIDGET_BASE', plugin_basename( __FILE__ ) );
  define( 'WP_INSTAGRAM_WIDGET_FILE', __FILE__ );

  // load language files.
  load_plugin_textdomain( 'wp-instagram-widget', false, dirname( WP_INSTAGRAM_WIDGET_BASE ) . '/assets/languages/' );
}
add_action( 'init', 'wpiw_init' );

function wpiw_widget() {
  register_widget( 'null_instagram_widget' );
}
add_action( 'widgets_init', 'wpiw_widget' );

Class null_instagram_widget extends WP_Widget {

  function __construct() {
    parent::__construct(
      'null-instagram-feed',
      __( 'Instagram', 'wp-instagram-widget' ),
      array(
        'classname' => 'null-instagram-feed',
        'description' => esc_html__( 'Displays your latest Instagram photos', 'wp-instagram-widget' ),
        'customize_selective_refresh' => true,
      )
    );
  }

  function widget( $args, $instance ) {

    $title = empty( $instance['title'] ) ? '' : apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
    $username = empty( $instance['username'] ) ? '' : $instance['username'];
    $limit = empty( $instance['number'] ) ? 9 : $instance['number'];
    $size = empty( $instance['size'] ) ? 'large' : $instance['size'];
    $target = empty( $instance['target'] ) ? '_self' : $instance['target'];
    $link = empty( $instance['link'] ) ? '' : $instance['link'];

    echo $args['before_widget'];

    if ( ! empty( $title ) ) { echo $args['before_title'] . wp_kses_post( $title ) . $args['after_title']; };

    do_action( 'wpiw_before_widget', $instance );

    if ( '' !== $username ) {

      $media_array = $this->scrape_instagram( $username );

      if ( is_wp_error( $media_array ) ) {

        echo wp_kses_post( $media_array->get_error_message() );

      } else {

        // filter for images only?
        if ( $images_only = apply_filters( 'wpiw_images_only', false ) ) {
          $media_array = array_filter( $media_array, array( $this, 'images_only' ) );
        }

        // slice list down to required limit.
        $media_array = array_slice( $media_array, 0, $limit );

        // filters for custom classes.
        $ulclass = apply_filters( 'wpiw_list_class', 'instagram-pics instagram-size-' . $size );
        $liclass = apply_filters( 'wpiw_item_class', '' );
        $aclass = apply_filters( 'wpiw_a_class', '' );
        $imgclass = apply_filters( 'wpiw_img_class', '' );
        $template_part = apply_filters( 'wpiw_template_part', 'parts/wp-instagram-widget.php' );

        ?>
        <ul class="<?php echo esc_attr( $ulclass ); ?>"><?php
        foreach( $media_array as $item ) {
          // copy the else line into a new file (parts/wp-instagram-widget.php) within your theme and customise accordingly.
          if ( locate_template( $template_part ) !== '' ) {
            include locate_template( $template_part );
          } else {
            echo '<li class="' . esc_attr( $liclass ) . '"><a href="' . esc_url( $item['link'] ) . '" target="' . esc_attr( $target ) . '" class="' . esc_attr( $aclass ) . '"><img src="' . esc_url( $item[$size] ) . '" alt="' . esc_attr( $item['description'] ) . '" title="' . esc_attr( $item['description'] ) . '" class="' . esc_attr( $imgclass ) . '"/></a></li>';
          }
        }
        ?></ul><?php
      }
    }

    $linkclass = apply_filters( 'wpiw_link_class', 'clear' );
    $linkaclass = apply_filters( 'wpiw_linka_class', '' );

    switch ( substr( $username, 0, 1 ) ) {
      case '#':
        $url = '//instagram.com/explore/tags/' . str_replace( '#', '', $username );
        break;

      default:
        $url = '//instagram.com/' . str_replace( '@', '', $username );
        break;
    }

    if ( '' !== $link ) {
      ?><p class="<?php echo esc_attr( $linkclass ); ?>"><a href="<?php echo trailingslashit( esc_url( $url ) ); ?>" rel="me" target="<?php echo esc_attr( $target ); ?>" class="<?php echo esc_attr( $linkaclass ); ?>"><?php echo wp_kses_post( $link ); ?></a></p><?php
    }

    do_action( 'wpiw_after_widget', $instance );

    echo $args['after_widget'];
  }

  function form( $instance ) {
    $instance = wp_parse_args( (array) $instance, array(
      'title' => __( 'Instagram', 'wp-instagram-widget' ),
      'username' => '',
      'size' => 'large',
      'link' => __( 'دنبال کن!', 'wp-instagram-widget' ),
      'number' => 9,
      'target' => '_self',
    ) );
    $title = $instance['title'];
    $username = $instance['username'];
    $number = absint( $instance['number'] );
    $size = $instance['size'];
    $target = $instance['target'];
    $link = $instance['link'];
    ?>
    <p><label for="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'title' ) ); ?>"><?php esc_html_e( 'عنوان', 'wp-instagram-widget' ); ?>: <input class="widefat" id="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'title' ) ); ?>" name="<?php echo esc_attr( $this->get_field_name( 'title' ) ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" /></label></p>
    <p><label for="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'username' ) ); ?>"><?php esc_html_e( '@نام کاربری یا #برچسب', 'wp-instagram-widget' ); ?>: <input class="widefat" id="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'username' ) ); ?>" name="<?php echo esc_attr( $this->get_field_name( 'username' ) ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $username ); ?>" /></label></p>
    <p><label for="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'number' ) ); ?>"><?php esc_html_e( 'تعداد نمایش عکس ها', 'wp-instagram-widget' ); ?>: <input class="widefat" id="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'number' ) ); ?>" name="<?php echo esc_attr( $this->get_field_name( 'number' ) ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $number ); ?>" /></label></p>
    <p><label for="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'size' ) ); ?>"><?php esc_html_e( 'اندازه عکس ها', 'wp-instagram-widget' ); ?>:</label>
      <select id="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'size' ) ); ?>" name="<?php echo esc_attr( $this->get_field_name( 'اندازه' ) ); ?>" class="widefat">
        <option value="thumbnail" <?php selected( 'thumbnail', $size ); ?>><?php esc_html_e( 'بندانگشتی', 'wp-instagram-widget' ); ?></option>
        <option value="small" <?php selected( 'small', $size ); ?>><?php esc_html_e( 'کوچک', 'wp-instagram-widget' ); ?></option>
        <option value="large" <?php selected( 'large', $size ); ?>><?php esc_html_e( 'بزرگ', 'wp-instagram-widget' ); ?></option>
        <option value="original" <?php selected( 'original', $size ); ?>><?php esc_html_e( 'اصلی', 'wp-instagram-widget' ); ?></option>
      </select>
    </p>
    <p><label for="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'target' ) ); ?>"><?php esc_html_e( 'بازکردن تارنما در', 'wp-instagram-widget' ); ?>:</label>
      <select id="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'target' ) ); ?>" name="<?php echo esc_attr( $this->get_field_name( 'target' ) ); ?>" class="widefat">
        <option value="_self" <?php selected( '_self', $target ); ?>><?php esc_html_e( 'پنجره فعلی (_self)', 'wp-instagram-widget' ); ?></option>
        <option value="_blank" <?php selected( '_blank', $target ); ?>><?php esc_html_e( 'پنجره جدید (_blank)', 'wp-instagram-widget' ); ?></option>
      </select>
    </p>
    <p><label for="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'link' ) ); ?>"><?php esc_html_e( 'متن تارنما', 'wp-instagram-widget' ); ?>: <input class="widefat" id="<?php echo esc_attr( $this->get_field_id( 'link' ) ); ?>" name="<?php echo esc_attr( $this->get_field_name( 'link' ) ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $link ); ?>" /></label></p>
    <?php

  }

  function update( $new_instance, $old_instance ) {
    $instance = $old_instance;
    $instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
    $instance['username'] = trim( strip_tags( $new_instance['username'] ) );
    $instance['number'] = ! absint( $new_instance['number'] ) ? 9 : $new_instance['number'];
    $instance['size'] = ( ( 'thumbnail' === $new_instance['size'] || 'large' === $new_instance['size'] || 'small' === $new_instance['size'] || 'original' === $new_instance['size'] ) ? $new_instance['size'] : 'large' );
    $instance['target'] = ( ( '_self' === $new_instance['target'] || '_blank' === $new_instance['target'] ) ? $new_instance['target'] : '_self' );
    $instance['link'] = strip_tags( $new_instance['link'] );
    return $instance;
  }

  // based on https://gist.github.com/cosmocatalano/4544576.
  function scrape_instagram( $username ) {

    $username = trim( strtolower( $username ) );

    switch ( substr( $username, 0, 1 ) ) {
      case '#':
        $url       = 'https://instagram.com/explore/tags/' . str_replace( '#', '', $username );
        $transient_prefix = 'h';
        break;

      default:
        $url       = 'https://instagram.com/' . str_replace( '@', '', $username );
        $transient_prefix = 'u';
        break;
    }

    if ( false === ( $instagram = get_transient( 'insta-a10-' . $transient_prefix . '-' . sanitize_title_with_dashes( $username ) ) ) ) {

      $remote = wp_remote_get( $url );

      if ( is_wp_error( $remote ) ) {
        return new WP_Error( 'site_down', esc_html__( 'Unable to communicate with Instagram.', 'wp-instagram-widget' ) );
      }

      if ( 200 !== wp_remote_retrieve_response_code( $remote ) ) {
        return new WP_Error( 'invalid_response', esc_html__( 'Instagram did not return a 200.', 'wp-instagram-widget' ) );
      }

      $shards   = explode( 'window._sharedData = ', $remote['body'] );
      $insta_json = explode( ';</script>', $shards[1] );
      $insta_array = json_decode( $insta_json[0], true );

      if ( ! $insta_array ) {
        return new WP_Error( 'bad_json', esc_html__( 'Instagram has returned invalid data.', 'wp-instagram-widget' ) );
      }

      if ( isset( $insta_array['entry_data']['ProfilePage'][0]['graphql']['user']['edge_owner_to_timeline_media']['edges'] ) ) {
        $images = $insta_array['entry_data']['ProfilePage'][0]['graphql']['user']['edge_owner_to_timeline_media']['edges'];
      } elseif ( isset( $insta_array['entry_data']['TagPage'][0]['graphql']['hashtag']['edge_hashtag_to_media']['edges'] ) ) {
        $images = $insta_array['entry_data']['TagPage'][0]['graphql']['hashtag']['edge_hashtag_to_media']['edges'];
      } else {
        return new WP_Error( 'bad_json_2', esc_html__( 'Instagram has returned invalid data.', 'wp-instagram-widget' ) );
      }

      if ( ! is_array( $images ) ) {
        return new WP_Error( 'bad_array', esc_html__( 'Instagram has returned invalid data.', 'wp-instagram-widget' ) );
      }

      $instagram = array();

      foreach ( $images as $image ) {
        if ( true === $image['node']['is_video'] ) {
          $type = 'video';
        } else {
          $type = 'image';
        }

        $caption = __( 'Instagram Image', 'wp-instagram-widget' );
        if ( ! empty( $image['node']['edge_media_to_caption']['edges'][0]['node']['text'] ) ) {
          $caption = wp_kses( $image['node']['edge_media_to_caption']['edges'][0]['node']['text'], array() );
        }

        $instagram[] = array(
          'description' => $caption,
          'link'    => trailingslashit( '//instagram.com/p/' . $image['node']['shortcode'] ),
          'time'    => $image['node']['taken_at_timestamp'],
          'comments'  => $image['node']['edge_media_to_comment']['count'],
          'likes'    => $image['node']['edge_liked_by']['count'],
          'thumbnail'  => preg_replace( '/^https?\:/i', '', $image['node']['thumbnail_resources'][0]['src'] ),
          'small'    => preg_replace( '/^https?\:/i', '', $image['node']['thumbnail_resources'][2]['src'] ),
          'large'    => preg_replace( '/^https?\:/i', '', $image['node']['thumbnail_resources'][4]['src'] ),
          'original'  => preg_replace( '/^https?\:/i', '', $image['node']['display_url'] ),
          'type'    => $type,
        );
      } // End foreach().

      // do not set an empty transient - should help catch private or empty accounts.
      if ( ! empty( $instagram ) ) {
        $instagram = base64_encode( serialize( $instagram ) );
        set_transient( 'insta-a10-' . $transient_prefix . '-' . sanitize_title_with_dashes( $username ), $instagram, apply_filters( 'null_instagram_cache_time', HOUR_IN_SECONDS * 2 ) );
      }
    }

    if ( ! empty( $instagram ) ) {

      return unserialize( base64_decode( $instagram ) );

    } else {

      return new WP_Error( 'no_images', esc_html__( 'Instagram did not return any images.', 'wp-instagram-widget' ) );

    }
  }

  function images_only( $media_item ) {

    if ( 'image' === $media_item['type'] ) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

add_filter( 'wpiw_list_class', 'my_instagram_class' );

add_filter( 'wpiw_item_class', 'my_instagram_class' );
add_filter( 'wpiw_a_class', 'my_instagram_class' );
add_filter( 'wpiw_img_class', 'my_instagram_class' );
add_filter( 'wpiw_linka_class', 'my_instagram_class' );

function my_instagram_class( $classes ) {
  $classes = "instagram-image";
  return $classes;
}

حال فایلی ایجاد را در functions.php فراخوانی کنید:

include (TEMPLATEPATH . '/.../wp-instagram-widget.php');

خب تمام شد و حالا به بخش ابزارک وردپرس بروید و ابزارک اینستاگرام نمایان می شود.

عکس زیر:
http://s8.picofile.com/file/8331110634/FireShot_Capture_39.png

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8