1

موضوع: توابع get_post_meta وردپرس

این توابع به نوعی مقدار کلید رو از پایگاه داده می گیره و می توانیم هر طوری که خواستیم استفاده کنیم...
همین طور که می توان هر چیزی مثل جعبه دانلود با این توابع ایجاد کنید.

نمونه کد توابع get_post_meta :

<?php
           $_480 = get_post_meta( $post->ID, '480', true );
           $_720 = get_post_meta( $post->ID, '720', true );
           $_1080 = get_post_meta( $post->ID, '1080', true );
           if (!empty($_480) || !empty($_720) || !empty($_1080)) : ?>
           <section class="well well-sm">
            <span class="label label-danger">جعبه دانلود</span> <span class="label label-danger">بخش فیلم</span>
            <div class="box1">
             <div class="list-group">
              <span class="list-group-item list-group-item-danger">
               <?php if(!empty($_1080)) { ?>
               <a href="<?php echo $_1080; ?>" class="btn btn-danger btn-xs pull-left bt"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>دانلود 1080p</a>
               <?php } if(!empty($_720)) { ?> 
               <a href="<?php echo $_720; ?>" class="btn btn-danger btn-xs pull-left bt"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>دانلود 720p</a>
               <?php } if(!empty($_480)) { ?> 
               <a href="<?php echo $_480; ?>" class="btn btn-danger btn-xs pull-left bt"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>دانلود 480p</a>
               <?php } ?>
               <h5>زیرنویس فیلم (همه کیفیت ها)</h5>
              </span>
             </div>
            </div>
           </section>
           <?php endif; ?>
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8