1

موضوع: کد توابع نمایش بازدید از نوشته ها در وردپرس

در این قسمت به معرفی کد نمایش بازدید از نوشته می پردازیم که کاربر با هر بار کلیک بر روی نوشته ها یک بازدید ثبت خواهد شد.

کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید:

if(!function_exists('the_views')) { //شرط بررسی وجود فانکشن افزونه WP-PostViews
  function the_views($postID = '') {
    if(empty($postID))
      $postID = get_the_ID();
    $count = get_post_meta($postID, 'views', true); //ساخت متاباکس برای قرارگرفتن مقدار نمایش
    if(is_single($postID)) {// بررسی صفحه مطلب برای افزایش تعداد بازدید
      $count++;
      update_post_meta($postID, 'views', $count);
    }
    if($count=='')
      return 'بدون بازدید';
    else
      return $count.' ';
  }
  /* ساخت یک ستون در لیست مطالب پنل مدیریت برایش نمایش تعداد بازدید */
  function posts_column_views($defaults) {
    $defaults['post_views'] = 'بازدید';
    return $defaults;
  }
  function posts_custom_column_views($column_name, $id) {
    if($column_name === 'post_views')
      echo the_views(get_the_ID());
  }
  add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
  add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
}

و کد دیگر نیز در صفحه هایی که بخواد بازدید نوشته ثبت بشه در داخل حلقه قرار دهید:

<?php
while (have_posts()) :
  the_post();
  echo the_views();
endwhile;
?>

موفق باشید دوستان

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8