1

موضوع: نصب لاراول (Laravel) در لینوکس

درود دوستان..
این پست می خواهیم آموزش نصب لاراول در لینوکس قرار بدیم.

http://imgurl.ir/uploads/z513958_laravel.jpg

اول وب سرور مثل Lampp , Xampp نصب کنید.

دوم : نرم افزار Composer را نصب کنیدودستورات زیر را ترمینال وارد کنید:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

حالا Composer نصب شد در ترمینال دستور composer -v وارد کنید با صفحه خوش آمدگویی و راهنما نشون خواهد داد.

برای نصب لاراول دستور زیر را در ترمینال وارد:

composer global require "laravel/installer"

PATH را در فایل bashrc. اضافه کنید:

export PATH="$HOME/.config/composer/vendor/bin:$PATH"

حالا با دستور زیر پروژه خود با نام مثلا usbcode بسازید:

Laravel new usbcode

تمام شد...امیدوارم از آموزش نصب لاراول در لینوکس لذت برده باشید.

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8